Beleidsplan Hoofdlijnen

Naam
Stichting Walanta

Kamer van Koophandel nummer
52921786

 

RSIN
850666648

Contactgegevens
Vasteland 179, 3011 BJ Rotterdam.        Tel. 010 – 4122761 / 06-86006298

email: info@walanta.nl

Doelstelling

De stichting heeft als doel het ondersteunen van duurzame ontwikkelingsprojecten in Timboektoe (Mali). Zij wil haar doel bereiken door het opzetten en inrichten van Centra voor (lager) Beroepsonderwijs , waar achtergestelde en ongeschoolde jongeren een vak kunnen leren.  Daarbij wordt gedacht aan: metselaars,  timmerlieden, loodgieters, schilders, elektriciens, smeden en edelsmeden, leerbewerkers, naaisters en kleermakers, kappers  enz. enz. (alle vakken zijn voor zowel meisjes als jongens toegankelijk).  

De stichting kan zich ook richten op andere projecten, zoals activiteiten op het gebied van hygiëne, gezondheidszorg, welzijn, strijd tegen analfabetisme, algemene vorming en watervoorziening in de regio. Deze projecten kunnen al dan niet ontstaan uit bestaande projecten.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Janka de Vries
Secretaris: Coen de Jong
Penningmeester: Pieter van den Oudenrijn

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Walanta ontvangen voor  hun verrichte werkzaamheden geen beloning

Activiteitenverslag

Het beleid van Stichting Walanta is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken o.a. door:

  • voorlichting en presentaties geven over ontwikkelingssamenwerking en de projecten  bij instellingen, organisaties en serviceclubs,  waar bij ook geldinzamelingsacties georganiseerd kunnen worden;
  • geven van gastlessen aan scholieren,waarbij ook geldinzamelingsacties worden georganiseerd;
  • activiteiten organiseren zoals buurtactiviteiten, veilingen, benefietavonden, Malinese avonden, sponsorlopen, djembé-workshops  etc.;
  • via website (www.walanta.nl), de Facebookpagina  (www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/?) , en digitale nieuwsbrieven  de stichting promoten en naamsbekendheid creëren
  • donateurs en vrijwilligers werven;
  • fondsen werven en subsidiemogelijkheden benutten ;
  • aanwezigheid op verschillende evenementen en Afrikaanse festivals;
  •  het betrekken van de lokale bevolking (in Mali)   om de betrokkenheid  en de gemeenschapszin te bevorderen;
  • lokale partijen (in Mali)  leveren zelf een eigen bijdrage: financieel, in tijd, arbeid of kennis;

Jaarverslag en Jaarrekening

Stichting Walanta publiceert ieder jaar (eind juni) een actueel jaarverslag met daarin de jaarrekening  op de website.

Stichting Walanta heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed conform de doelstelling.

Het volledige beleidsplan vindt u hier: Beleidsplan 2017 - 2020.pdf